fbpx

Mentions légale – Nederlands

Gebruikersvoorwaarden website
ANTENOR AUCTION BV

Eigendom website

Deze website is eigendom van ANTENOR AUCTION BV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Minimenstraat 49 en ondernemingsnummer 0750.945.195.

Aanvaarding gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de gebruiksvoorwaarden.

Geldigheid gebruiksvoorwaarden

Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden nietig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De nietige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de wensen van alle partijen.

Wijzigen gebruiksvoorwaarden

ANTENOR AUCTION BV kan op elk ogenblik de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. We vragen de bezoeker de gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Inhoud van de website

We besteden erg veel zorg aan de inhoud van onze website en we streven ernaar de informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op elk ogenblik volledig, juist en bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou opmerken, kan u dit steeds melden via [email protected]. De informatie op deze website is van algemene aard, maar kan gepersonaliseerd worden door te klikken op favoriete loten of door in te loggen in “Mijn account”. ANTENOR AUCTION BV kan de inhoud van deze website (links inbegrepen) steeds wijzigen.

Aansprakelijkheid

ANTENOR AUCTION BV en/of enige andere met ANTENOR AUCTION BV verbonden vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website veroorzaakt door toedoen van derden, zoals (maar niet beperkt tot) schade door virussen, computermisdrijven of hacking. ANTENOR AUCTION BV en/of enige andere met ANTENOR AUCTION BV verbonden vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in haar informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van haar verspreidingsmiddelen. ANTENOR AUCTION BV geeft geen garanties voor de goede werking of de constante beschikbaarheid van deze website en is niet aansprakelijk voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website. De website kan links bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. ANTENOR AUCTION BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor deze inhoud of kenmerken of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan. Bij nalatigheid of lichte fout van ANTENOR AUCTION BV, personen voor wie ANTENOR AUCTION BV instaat en/of vennootschappen verbonden met ANTENOR AUCTION BV, is ANTENOR AUCTION BV en/of de betreffende partij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website. Bij schade door het gebruik van deze website die het gevolg is van een grove fout van ANTENOR AUCTION BV en/of van vennootschappen verbonden met ANTENOR AUCTION BV of van een grove of opzettelijke fout van personen voor wie ANTENOR AUCTION BV instaat, is de aansprakelijkheid van ANTENOR AUCTION BV en/of de betreffende partij beperkt tot de rechtstreekse schade aan programmatuur tot een maximaal bedrag van honderd [100] EUR per bezoeker, met uitsluiting van enige andere schade, zoals (maar niet beperkt tot) werkonderbrekingen, verliezen aan omzet en winst, beschadiging of verlies van gegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site en deze gebruiksvoorwaarden. Bij een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Scroll to Top

L’UNIVERS
D’ABEL & CHRISTOPHE

Part I

11 December 2022

Please note that there will be no extra fees if you bid through this form.

Part II

2 - 12 December 2022
Closing 12 December at 11 am

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.